top of page

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Loiskis ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018


1. Rekisterinpitäjä


Loiskis ry (1616612-8) , Vapaudenkatu 43 L 18, 40100 Jyväskylä,
Puh. 040 5399 459, orkesteri@loiskis.fi.


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Tuottaja, Arja Kautto, yhteystiedot yllä.


3. Rekisterin nimi


1. Levykaupan asiakasrekisteri – www.lastenlevykauppa.fi
2. Loiskis ry:n asiakasrekisteri
3. Loiskis ry:n henkilöstörekisteri
4. Loiskis ry:n jäsenrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asioinnin, asiakaskyselyjen, yhteydenottojen, tilausten, laskutuksen, perinnän, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin sekä muiden asiakashankintaan, -palveluun ja markkinointiin liittyvien toimien mahdollistamiseksi.


Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan lisäksi käyttä markkinoinnin sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämisen, aineistojen tilaamisen sekä tapahtumiin ilmoittautumisen ja muiden markkinointitoimien yhteydessä.


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

- työntekijän suostumus, työsuhdeasiakkaan suostumus
- asiakassuhde (sopimukset, laskutus, tiedottaminen…)


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on em. tietojen ohella yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi sekä oman osaamisen esittely.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö


Mitä tietoja, tietojen säilytysaika


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, Y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Asiakkuudesta riippuen em. tietoja säilytetään tarvittava aika. Asiakas voi pyytää tietojensa tuhoamista.


Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin työsuhde jatkuu, palveluita toimitetaan sopimuksen mukaisesti ja lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta
mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja tilauksista, chat-kanavista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Kenellä pääsy?


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja voidaan luovuttaa ja julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa myös sovellettavan lainsäädännön sallimassa ja vaatimassa määrin, esimerkiksi valtion viranomaisille (Poliisi: lupahallinnon valokuvapalvelin). Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos asiakassuhde sitä vaatii.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Onko tieto arkaluonteista?


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.


Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Manuaalinen aineisto (allekirjoitetut sopimukset ym.) säilytetään lukitussa työtilassa, jossa lukittava arkistointikaappi.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.


Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).


Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

loiskis_logo2_lastenmusiikki_orkesteri_l
lastenmusiikkiorkesteri_lasten_musiikki_
bottom of page